၃ မိနစ်အတွင်းအလွယ်တကူ လုပ်နိုင်သော ဆံပင်ပုံစံ(၁၄)မျိုး

ဆံပင်ပုံစံအသစ်တစ်ခုအတွက် စဉ်းစားရန်အချိန်မပေးနိုင်သူတွေအတွက် အချိန်တိုတွင်းပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံများကိုပြထားပါတယ်။

၁။

၂။

၃။

၄။

၅။

၆။

၇။

၈။

၉။

၁၀။

၁၁။

၁၂။

၁၃။

၁၄။